104 ονόματα απο τον Σαμπαζιώτη

612

 \r\n\r\nΤα πρώ­τα 104 ο­νό­μα­τα των υ­πο­ψη­φί­ων Δη­μο­τι­κών και το­πι­κών συμ­βού­λων που στε­λε­χώ­νουν το ψη­φο­δέλ­τιο του συν­δυα­σμού\r\n\r\n«Συμ­μα­χί­α πο­λι­τών για τον Δή­μο Μεσ­σή­νης» α­να­κοί­νω­σε ο υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Δη­μή­τρης Σαμ­πα­ζι­ώ­της.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

\r\n

Α/Α \r\n

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

\r\n

\r\n

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

\r\n

\r\n

1

\r\n

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΘΩΜΗΣ
\r\n

2

\r\n

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ    του  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΟΓΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

3

\r\n

ΑΛΕΒΙΖΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    τουΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΠΡΩΗΝ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
\r\n

4

\r\n

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ    του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ   – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΜΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

5

\r\n

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΤΗΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

6

\r\n

ΓΑΪΤΑΝΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ    τουΗΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ   ΕΑ ΕΛ.ΑΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
\r\n

7

\r\n

ΓΕΩΡΓΑΚΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ    του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΜΙΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

8

\r\n

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
\r\n

9

\r\n

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ  ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
\r\n

10

\r\n

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
\r\n

11

\r\n

ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του  ΗΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΟΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
\r\n

12

\r\n

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   του  ΦΩΤΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

13

\r\n

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    του  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ   –ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    ΜΕΣΣΗΝΗΣ- ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

14

\r\n

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ    ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ   Ε.Α ΕΛ.ΑΣ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
\r\n

15

\r\n

ΚΑΜΒΥΣΗΣ  ΣΑΡΑΝΤΟΣ    του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ  ΕΑ    ΕΛ.ΑΣ ΑΙΠΕΙΑΣ
\r\n

16

\r\n

ΚΑΡΒΕΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΑΒ- ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ   ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ-ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ
\r\n

17

\r\n

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ-   ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

18

\r\n

ΚΕΧΑΓΙΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ    του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

19

\r\n

ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
\r\n

20

\r\n

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ – ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ    ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΙΠΕΙΑΣ
\r\n

21

\r\n

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ   ΟΣΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

22

\r\n

ΛΟΥΚΑΚΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

23

\r\n

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΘΩΜΗΣ
\r\n

24

\r\n

ΜΠΟΖΙΚΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ    του  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
\r\n

25

\r\n

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ    του  ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
\r\n

26

\r\n

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
\r\n

27

\r\n

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
\r\n

28

\r\n

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ   –ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΑΝΩΝ –ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΠΕΙΑΣ –ΠΡΩΗΝ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΠΕΙΑΣ
\r\n

29

\r\n

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ
\r\n

30

\r\n

ΣΚΑΦΙΔΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
\r\n

31

\r\n

ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    του  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΣ-   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ- ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ   ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ –ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
\r\n

32

\r\n

ΤΑΠΑΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του    ΗΛΙΑ ΔΑΣΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

33

\r\n

ΦΡΑΓΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του  ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

34

\r\n

ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ  ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
\r\n

35

\r\n

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    του  ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ   ΕΑ ΕΛ.ΑΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
\r\n

36

\r\n

ΨΑΡΟΥΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ    του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΣ   ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

\r\n

α/α \r\n

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

\r\n

\r\n

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

\r\n

\r\n

ΤΟΠΙΚΗ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

\r\n

\r\n

1

\r\n

\r\n

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΛΑΣΗΣ του    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

2

\r\n

\r\n

ΒΡΕΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΧΡΑΝΩΝ

\r\n

\r\n

3

\r\n

\r\n

ΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΑ  του  ΛΑΜΠΡΟΥ

\r\n

\r\n

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ

\r\n

\r\n

4

\r\n

\r\n

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΗΛΙΩΤΗ

\r\n

\r\n

5

\r\n

\r\n

ΓΙΑΒΟΡΣΚΑΓΙΑ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΙΟΝ

\r\n

\r\n

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ-ΞΕΝΑΓΟΣ

\r\n

\r\n

ΙΘΩΜΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

6

\r\n

\r\n

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

\r\n

\r\n

ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

\r\n

\r\n

7

\r\n

\r\n

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ    του  ΣΥΜΕΩΝ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΚΑΛΟΓΕΡΟΡΡΑΧΗΣ

\r\n

\r\n

8

\r\n

\r\n

ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ    του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ

\r\n

\r\n

9

\r\n

\r\n

ΓΚΟΥΜΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΙΛΙΑΣ

\r\n

\r\n

10

\r\n

\r\n

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΡΟΔΟΘΕΑ     του  ΚΥΡΙΑΚΟΥ

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΣΙΟΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΧΑΡΑΥΓΗΣ

\r\n

\r\n

11

\r\n

\r\n

ΔΑΒΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΔΕΝΑΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΑΔΕΝΑΣ

\r\n

\r\n

12

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

13

\r\n

\r\n

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΣΙΟΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑΣ

\r\n

\r\n

14

\r\n

\r\n

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ του    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

15

\r\n

\r\n

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ του    ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

\r\n

\r\n

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΔΑΡΑ

\r\n

\r\n

16

\r\n

\r\n

ΘΕΡΙΟΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ   ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

17

\r\n

\r\n

ΚΑΚΟΥΡΗ    ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΣΙΤΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

\r\n

\r\n

ΟΙΚΙΑΚΑ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΒΛΑΣΗ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΒΛΑΣΗ

\r\n

\r\n

18

\r\n

\r\n

ΚΑΛΠΑΚΗ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  του  ΧΡΗΣΤΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΑΛΗΨΗ

\r\n

\r\n

19

\r\n

\r\n

ΚΑΠΡΑΛΟΥ    ΙΩΑΝΝΑ

\r\n

\r\n

ΟΙΚΙΑΚΑ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΕΥΑΣ

\r\n

\r\n

20

\r\n

\r\n

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

\r\n

\r\n

21

\r\n

\r\n

ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ

\r\n

\r\n

22

\r\n

\r\n

ΚΑΡΡΑΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    ΔΕΗ-ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΚ ΠΑΝΥΠΕΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΠΑΝΥΠΕΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

23

\r\n

\r\n

ΚΟΥΒΕΛΑΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

\r\n

\r\n

24

\r\n

\r\n

ΚΟΥΛΟΣ    ΣΠΥΡΙΔΩΝ  του  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΜΗΛΙΤΣΑΣ

\r\n

\r\n

25

\r\n

\r\n

ΚΟΥΡΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

\r\n

\r\n

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΒΡΑΜΙΟΥ

\r\n

\r\n

26

\r\n

\r\n

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΑΛΗΨΗΣ

\r\n

\r\n

27

\r\n

\r\n

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ    του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

\r\n

\r\n

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΔΕΗ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΚΟΥΤΙΦΑΡΗ

\r\n

\r\n

28

\r\n

\r\n

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

29

\r\n

\r\n

ΛΕΜΠΕΣΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

\r\n

\r\n

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

\r\n

\r\n

30

\r\n

\r\n

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΤΑΙΝΑΣ

\r\n

\r\n

31

\r\n

\r\n

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

\r\n

\r\n

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΚΟΥΡΤΑΚΙ

\r\n

\r\n

32

\r\n

\r\n

ΜΗΤΣΕΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ΣΤΑΥΡΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    -ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΑΡ. ΒΕΛΙΚΑΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΒΕΛΙΚΑΣ

\r\n

\r\n

33

\r\n

\r\n

ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗΣ  ΗΛΙΑΣ του    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

\r\n

\r\n

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ  ΠΑΜΙΣΟΥ

\r\n

\r\n

34

\r\n

\r\n

ΜΠΑΡΚΑΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΗΛΙΩΤΗ

\r\n

\r\n

35

\r\n

\r\n

ΜΠΙΛΑΛΗΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΑΜΦΙΘΕΑΣ

\r\n

\r\n

36

\r\n

\r\n

ΜΠΙΡΛΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   του  ΑΡΓΥΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

37

\r\n

\r\n

ΜΠΙΤΖΑΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΛΥΚΙΣΣΑ

\r\n

\r\n

38

\r\n

\r\n

ΜΠΟΥΚΑ    ΕΛΕΝΗ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΛΟΓΓΑΣ

\r\n

\r\n

39

\r\n

\r\n

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ  ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΚΑΛΑΜΑΡΑ

\r\n

\r\n

40

\r\n

\r\n

ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΑΔΕΝΑΣ

\r\n

\r\n

41

\r\n

\r\n

ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    του  ΑΝΔΡΕΑ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΧΡΑΝΩΝ

\r\n

\r\n

42

\r\n

\r\n

ΝΤΑΜΑΤΗ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΟΙΚΙΑΚΑ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΛΟΓΓΑΣ

\r\n

\r\n

43

\r\n

\r\n

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ του  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΛΕΚΑΝΑΔΑΣ

\r\n

\r\n

44

\r\n

\r\n

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΗΣ    του ΠΕΤΡΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΔΙΟΔΙΩΝ

\r\n

\r\n

45

\r\n

\r\n

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΔΙΟΔΙΩΝ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΔΙΟΔΙΩΝ

\r\n

\r\n

46

\r\n

\r\n

ΠΑΝΤΖΗΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΙΘΩΜΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΕΙΟΥ

\r\n

\r\n

47

\r\n

\r\n

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ του    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΣΤΕΡΝΑΣ

\r\n

\r\n

48

\r\n

\r\n

ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΥ-ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΣΙΟΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

\r\n

\r\n

49

\r\n

\r\n

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΜΑΘΙΑΣ

\r\n

\r\n

50

\r\n

ΡΟΥΤΣΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
\r\n

51

\r\n

\r\n

ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

\r\n

\r\n

52

\r\n

\r\n

ΣΚΑΛΤΣΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  του  ΘΕΟΔΩΡΟΥ

\r\n

\r\n

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΣ    ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΗΛΠΑΠ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

53

\r\n

\r\n

ΣΚΙΑΔΑΣ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΣΤΡΕΦΙΟΥ

\r\n

\r\n

54

\r\n

\r\n

ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    του ΙΩΑΝΝΗ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

55

\r\n

\r\n

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΙΘΩΜΗΣ

\r\n

\r\n

ΒΑΛΥΡΑΣ

\r\n

\r\n

56

\r\n

\r\n

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ    του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

\r\n

\r\n

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ

\r\n

\r\n

ΣΤΕΡΝΑΣ

\r\n

\r\n

57

\r\n

\r\n

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του    ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΒΟΥΦΡΑΔΟΣ

\r\n

\r\n

ΧΑΤΖΗ

\r\n

\r\n

58

\r\n

\r\n

ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΒΕΛΙΚΑΣ

\r\n

\r\n

59

\r\n

\r\n

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΛΥΚΟΤΡΑΦΟΥ

\r\n

\r\n

60

\r\n

ΤΕΝΤΕΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   ΔΕΗ ΑΙΠΕΙΑΣ ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ
\r\n

61

\r\n

\r\n

ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    (ΤΑΚΗΣ) του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΙΠΕΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΧΡΑΝΩΝ

\r\n

\r\n

62

\r\n

\r\n

ΤΣΑΠΑΡΑΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΙΘΩΜΗΣ

\r\n

\r\n

ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ

\r\n

\r\n

63

\r\n

\r\n

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ

\r\n

\r\n

64

\r\n

\r\n

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

65

\r\n

\r\n

ΧΑΪΔΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΑΛΗΨΗΣ

\r\n

\r\n

66

\r\n

\r\n

ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΓΡΟΤΗΣ

\r\n

\r\n

ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ

\r\n

\r\n

ΚΑΛΑΜΑΡΑ

\r\n

\r\n

67

\r\n

\r\n

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΚΟΚΚΙΝΟΥ

\r\n

\r\n

68

\r\n

\r\n

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ

\r\n

\r\n

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

\r\n

\r\n \r\n\r\n 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.