«Στον αέρα» και πάλι η ΕΡΑ Καλαμάτας

348

 \r\n

\r\n\r\nΜε­τά α­πό 9 μή­νες σι­ω­πής… άρχισε ξάνα να εκ­πέμ­πει η ΕΡΑ Καλαμάτας μέ­σω του Δι­α­δι­κτύ­ου, της Ε­R­T­O­P­EN, των α­να­με­τα­δο­τών των πε­ρι­φε­ρεια­κών Ε­ΡΑ και της «Φω­νής της Ελ­λά­δας» α­πό τα βρα­χέ­α σε ό­λο τον κό­σμο, βγή­κε και πά­λι α­πό χθες η Ε­ΡΑ Κα­λα­μά­τας\r\n\r\nΗ εκ­πομ­πή ξε­κί­νη­σε με η­χο­γρα­φη­μέ­νο α­πό­σπα­σμα α­πό την πρώ­τη εκ­πομ­πή της Ε­ΡΑ Κα­λα­μά­τας λί­γο με­τά τους κα­τα­στρο­φι­κούς σει­σμούς του Σε­πτεμ­βρί­ου του 1986, με τις φω­νές του Γι­ώρ­γου Πα­πα­δά­κη, του Μι­χά­λη Κυ­ρι­α­κί­δη και της Ε­λέ­νης Α­πο­στο­λο­πού­λου. Στο ρα­δι­ο­θά­λα­μο βρέ­θη­καν χθες και πά­λι οι δη­μο­σι­ο­γρά­φοι Μα­ρί­α Το­μα­ρά, Βαγ­γέ­λης Πο­τέ­ας και Γρη­γό­ρης Που­λό­που­λος, η Πέγ­κυ Μπρού­σα­λη α­πό την Ε­ΡΑ Τρί­πο­λης και μα­ζί τους ο Μι­χά­λης Μεσ­σή­νης και ο Γα­βρί­λης Κα­σι­μά­της, ως εκ­πρό­σω­ποι της Ε­R­T­O­P­E­N­και της ΠΟ­ΣΠΕΡΤ. Για την τε­χνι­κή αρ­τι­ό­τη­τα της εκ­πομ­πής φρόν­τι­σαν οι τε­χνι­κοί Η­λί­ας Κα­τσό­για­ννης, Τά­κης Κου­τί­βας, Γι­ώρ­γος Κυ­ρι­α­κό­που­λος και Βα­σί­λης Α­πο­στο­λό­που­λος και για τη μου­σι­κή ε­πι­μέ­λεια η Βά­σια Νι­κο­λα­κο­πού­λου και η Φι­λάν­θη Λά­γιου. Το δι­κό τους «πα­ρών» έ­δω­σαν και οι υ­πάλ­λη­λοι του σταθ­μού Ε­λέ­νη Α­λε­ξί­ου Κα­τε­ρί­να Μη­λι­ώ­νη και Βι­βή Χρι­στο­πού­λου. Δε­κά­δες ή­ταν τα μη­νύ­μα­τα συμ­πα­ρά­στα­σης, που έ­φτα­σαν α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα και α­πό α­πό­δη­μους Έλ­λη­νες, στη διά­ρκεια της εκ­πομ­πής. Ο αν­τι­δή­μαρ­χος Κα­λα­μά­τας Νί­κος Μπα­σα­κί­δης, ο πε­ρι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Πε­λο­πον­νή­σου Νί­κος Πα­τσα­ρί­νος, ο δι­κη­γό­ρος Αν­τώ­νης Κα­τσάς, η πρό­ε­δρος της «Θε­α­τρι­κής Δι­α­δρο­μής» Μα­ρί­α Τούμ­που­ρου και ο η­θο­ποι­ός και σκη­νο­θέ­της Κώ­στας Χαλ­κιάς ή­ταν οι προ­σκε­κλη­μέ­νοι που μί­λη­σαν για θέ­μα­τα της ε­πι­και­ρό­τη­τας και του πο­λι­τι­σμού. Τη συμ­πα­ρά­στα­σή του στον α­γώ­να των α­πο­λυ­μέ­νων να κρα­τή­σουν ζων­τα­νή την ΕΡΤ ε­ξέ­φρα­σε ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος.\r\n\r\nertopen.com\r\n\r\n

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.