Ο πρώην Δήμαρχος Αετού με την Δούρου

186

 \r\n\r\nΣτην Πε­ρι­φέ­ρεια της Ατ­τι­κής θα εί­ναι υ­πο­ψή­φιος ο Δη­μή­τρης Δρι­μής, με το ψη­φο­δέλ­τιο της Δού­ρου και του ΣΥΡΙΖΑ.\r\n\r\nΕί­ναι η Πε­ρι­φέ­ρεια με τις πε­ρισ­σό­τε­ρες δυ­να­τό­τη­τες νί­κης του ΣΥΡΙΖΑ, η ο­ποί­α α­πο­τε­λεί “βα­ρό­με­τρο” για πο­λι­τι­κές ε­ξε­λί­ξεις στην Χώ­ρα.\r\n\r\nΗ κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά ε­πι­στρά­τευ­ση του Δ. Δρι­μή την τε­λευ­ταί­α στιγ­μή δεν πρέ­πει να πε­ρά­σει α­πα­ρα­τή­ρη­τη α­πό τους Πε­λο­πον­νή­σιους και ι­δι­αί­τε­ρα α­πό τους Μεσ­σή­νιους της Α­θή­νας, του Πει­ραι­ά και της Ατ­τι­κής.\r\n\r\nΑ­ξί­ζει να  ε­κλε­γεί ό­χι μό­νο για την εν­τι­μό­τη­τάς του, αλ­λά και για τις αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές του ι­κα­νό­τη­τες, ό­πως α­πέ­δει­ξε τα χρό­νια που ή­ταν Δή­μαρ­χος στον Α­ε­τό της ο­ρει­νής Μεσ­ση­νί­ας!\r\n\r\nΒι­ο­γρα­φι­κό\r\n\r\nΓεν­νή­θη­κε στο Κο­πα­νά­κι Μεσ­ση­νί­ας το 1962 και κα­τοι­κεί στην Α­θή­να.\r\n\r\nΚα­θη­γη­τής μέ­σης εκ­παί­δευ­σης, φι­λό­λο­γος.\r\n\r\nΠαν­τρε­μέ­νος με τη δι­κη­γό­ρο Ζω­ή Τσο­ρο­βά, έ­χουν δύ­ο α­νή­λι­κα παι­διά.\r\n\r\nΔή­μαρ­χος Α­ε­τού Μεσ­ση­νί­ας για δύ­ο τε­τρα­ε­τί­ες (2003-2010). Μέ­λος του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Μεσ­ση­νί­ας (2007-2010).\r\n\r\nΠρό­ε­δρος, γραμ­μα­τέ­ας και μέ­λος του Δ.Σ. της Β’ ΕΛΜΕ Μεσ­ση­νί­ας, για αρ­κε­τά χρό­νια.\r\n\r\nΕκ­δό­της-Δι­ευ­θυν­τής της μη­νια­ίας ε­φη­με­ρί­δας «το Βλέμ­μα του Α­ε­τού», 2000-2002.\r\n\r\nΜέ­λος του Δ.Σ. του Δι­κτύ­ου Μαρ­τυ­ρι­κών Πό­λε­ων και Χω­ρι­ών της Ελ­λά­δας, Ελ­λη­νι­κά Ο­λο­καυ­τώ­μα­τα 1940-1945, την πε­ρί­ο­δο 2008-2011.\r\n\r\nΣή­με­ρα εί­ναι μέ­λος του Δ.Σ. της Ε­ται­ρί­ας Δι­ά­σω­σης Ι­στο­ρι­κών Αρ­χεί­ων (Ε.Δ.Ι.Α. 1940-1974) και μέ­λος της Γραμ­μα­τεί­ας του Τμή­μα­τος Αυ­το­δι­οί­κη­σης του ΣΥΡΙΖΑ.\r\n\r\nΈ­χει ορ­γα­νώ­σει και συν­το­νί­σει εκ­δη­λώ­σεις με δι­ά­φο­ρα θέ­μα­τα, ό­πως «Οι ο­φει­λές της\r\n\r\nΓερ­μα­νί­ας προς την Ελ­λά­δα» …\r\n\r\nΑρ­θρο­γρα­φεί τα­κτι­κά στις ε­φη­με­ρί­δες «Ε­λευ­θε­ρί­α» και «Θάρ­ρος» της Μεσ­ση­νί­ας και κα­τά πε­ρι­ό­δους στην εφ. «Η Αυ­γή».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.