Επιθετικά απέναντι στα σκουπίδια ο Παναγιωτόπουλος

198

 \r\n\r\nΕπιθετικά απέναντι στην προοπτική να εγκατασταθεί εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμάτων στην Οιχαλία βγήκε ο Σωτήρης Παναγιωτόπουλος ακόμα και με την ιδρυτική δθακήρυξη του συνδυασμού που παρουσίασε.\r\n\r\nΟ υποψήφιος δήμαρχος Οιχαλίας βάζει κόκκινη γραμμή για τα σκουπίδια με ότι αυτό συνεπάγεται.\r\n\r\nΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ\r\n

\r\n\r\nΤην Ι­δρυ­τι­κή δι­α­κή­ρυ­ξη αρ­χών θέ­σε­ων και  στό­χων του συν­δυα­σμού του  για τις ε­κλο­γές της 18ης Μα­ΐ­ου έ­δω­σε στην δη­μο­σι­ό­τη­τα ο υ­πο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Οι­χα­λί­ας Σω­τή­ρης Πα­να­γι­ω­τό­που­λος.\r\n\r\nΗ ι­δρυ­τι­κή δι­α­κή­ρυ­ξη έ­χει ως ε­ξής:\r\n\r\n«ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ   ¨Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ¨\r\n\r\nΟ Δή­μος Οι­χα­λί­ας με τις πέν­τε (5) Δη­μο­τι­κές Ε­νό­τη­τες που τον συν­θέ­τουν, εί­ναι έ­νας ευ­λο­γη­μέ­νος τό­πος, γε­μά­τος φυ­σι­κές ο­μορ­φι­ές, με ι­στο­ρι­κή πα­ρά­δο­ση και πλού­σια πο­λι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά.\r\n\r\nΕί­ναι έ­νας τό­πος στον ο­ποί­ο κυ­ρια­ρχεί ο πρω­το­γε­νής το­μέ­ας, η ευ­λο­γη­μέ­νη ε­λιά και το λά­δι, η κτη­νο­τρο­φί­α και με­λισ­σο­τρο­φί­α, με πλού­σιο υ­δρο­φό­ρο ο­ρί­ζον­τα και έ­να ό­μορ­φο φυ­σι­κό πε­ρι­βάλ­λον.\r\n\r\nΕί­ναι και έ­νας Δή­μος με πο­λύ με­γά­λες δυ­να­τό­τη­τες βι­ώ­σι­μης α­νά­πτυ­ξης,  προ­ο­πτι­κής και προ­ό­δου.\r\n\r\nΤα τε­λευ­ταί­α χρό­νια συσ­σω­ρεύ­τη­καν ση­μαν­τι­κά προ­βλή­μα­τα για τα ο­ποί­α α­παι­τεί­ται να δο­θούν ά­με­σες λύ­σεις για να πά­ει ο τό­πος μπρο­στά.\r\n\r\nΑυ­τή εί­ναι και η με­γά­λη πρό(σ)κλη­ση στην ο­ποί­α κα­λού­με­θα να αν­τα­πο­κρι­θού­με σή­με­ρα με αί­σθη­μα ευ­θύ­νης και βα­θιάς ε­πί­γνω­σης των α­παι­τή­σε­ων και των δυ­σκο­λι­ών.\r\n\r\nΣε κά­θε πε­ρί­πτω­ση τον τό­πο αυ­τό δεν α­ξί­ζει να τον με­τα­τρέ­ψου­με σε σκου­πι­δό­το­πο και δεν θα  το ε­πι­τρέ­ψου­με σε ΚΑΝΕΝΑΝ.\r\n\r\nΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ:\r\n\r\nΣε ε­πο­χές βα­θιάς κρί­σης σαν αυ­τή που ζού­με, η α­ναγ­και­ό­τη­τα της σύν­θε­σης υ­γει­ών δη­μι­ουρ­γι­κών δυ­νά­με­ων και της ε­νό­τη­τας των πο­λι­τών-δη­μο­τών εί­ναι ε­πι­τα­κτι­κή πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λη φο­ρά.\r\n\r\nΗ «Συμ­μα­χί­α Δη­μο­τών» μπο­ρεί να αλ­λά­ξει τα δε­δο­μέ­να. Με έ­να νέ­ο μον­τέ­λο δι­οί­κη­σης, ό­που η δι­α­φά­νεια, ο δη­μό­σιος α­πο­λο­γι­σμός, οι δι­α­δι­κα­σί­ες συμ­με­το­χής και ε­λέγ­χου εκ μέ­ρους του Δη­μό­τη δεν θα εί­ναι λό­για κε­νά πε­ρι­ε­χο­μέ­νου, αλ­λά κα­θη­με­ρι­νή πρα­κτι­κή.\r\n\r\nΗ «Συμ­μα­χί­α Δη­μο­τών» πι­στεύ­ει στην ε­νί­σχυ­ση της κοι­νω­νι­κής αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της κοι­νω­νι­κής συ­νο­χής.\r\n\r\nΗ «Συμ­μα­χί­α Δη­μο­τών» θέ­λει έ­να Δή­μο αν­θρώ­πι­νο, κα­θα­ρό, με βλέμ­μα Ευ­ρω­πα­ϊ­κό, α­νε­ξάρ­τη­το, χω­ρίς πε­ρι­χα­ρα­κώ­σεις, αγ­κυ­λώ­σεις και α­πο­κλει­σμούς.\r\n\r\nΓια­τί μό­νο έ­τσι μπο­ρού­με να χτί­σου­με έ­να ΔΗΜΟ ΔΥΝΑΤΟ, στην υ­πη­ρε­σί­α των δη­μο­τών μπρο­στά­ρη για τη Μεσ­ση­νί­α, πρό­τυ­πο για την Ελ­λά­δα.\r\n\r\nΣτο­χεύ­ου­με…\r\n\r\nΣτην Ορ­γα­νω­τι­κή Α­να­δι­άρ­θρω­ση του Δή­μου.\r\n\r\nΣτην α­πό­λυ­τη δι­α­φά­νεια των Οι­κο­νο­μι­κών του Δή­μου και στην ε­κτέ­λε­ση των έρ­γων.\r\n\r\nΣτην α­ξι­ο­ποί­η­ση των νέ­ων τε­χνο­λο­γι­ών και του Internet.\r\n\r\nΣτην πλή­ρη α­πορ­ρό­φη­ση των κοι­νο­τι­κών κον­δυ­λί­ων για έρ­γα και υ­πο­δο­μές.\r\n\r\nΟ­ρα­μα­τι­ζό­μα­στε…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο στην υ­πη­ρε­σί­α του Δη­μό­τη…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο πραγ­μα­τι­κά α­νε­ξάρ­τη­το α­πό πα­ρεμ­βά­σεις…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο φι­λι­κό και ευ­αί­σθη­το στο πε­ρι­βάλ­λον και την α­ει­φο­ρί­α…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο αν­τα­γω­νι­στι­κό και και­νο­τό­μο στον πρω­το­γε­νή το­μέ­α…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο σύγ­χρο­νο στις κοι­νω­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο Κέν­τρο Πο­λι­τι­σμού, ελ­κυ­στι­κό σε ποι­ο­τι­κό του­ρι­σμό…\r\n\r\nΈ­να Δή­μο κον­τά στη νε­ο­λαί­α και τον α­θλη­τι­σμό…\r\n\r\n \r\n\r\nΛΕΜΕ ΟΧΙ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ…\r\n\r\nΣτην ε­ξα­γο­ρά συ­νει­δή­σε­ων και την δι­α­φθο­ρά.\r\n\r\nΣτην δι­α­πλο­κή και την α­δι­α­φά­νεια.\r\n\r\nΣτην «μα­φί­α» των σκου­πι­δι­ών.\r\n\r\nΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!!\r\n\r\nΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ!!\r\n\r\nΟ Α­νε­ξάρ­τη­τος Συν­δυα­σμός μας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ» α­πο­τε­λεί­ται α­πό αν­θρώ­πους που έ­χουν α­πο­κτή­σει εμ­πει­ρί­α και γνώ­ση και α­πό νέ­ους αν­θρώ­πους με  φρέ­σκι­ες ι­δέ­ες και ό­ρε­ξη για δου­λειά.\r\n\r\n \r\n\r\nΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ…\r\n\r\nΠΑΜΕ ΜΑΖΙ – ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!!!\r\n\r\nΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!!!\r\n\r\nΕμ­πι­στευ­θεί­τε τον συν­δυα­σμό «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ», για­τί αν­τί­πα­λός μας  εί­ναι μό­νο τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα του Δή­μου.\r\n\r\nΔέ­σμευ­σή μας εί­ναι μό­νο μί­α:\r\n\r\nΝα υ­πη­ρε­τή­σου­με τα συμ­φέ­ρον­τα των συν­δη­μο­τών μας με συ­νέ­πεια, α­φο­σί­ω­ση και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα ώ­στε να ο­δη­γή­σου­με, ε­πι­τέ­λους, το Δή­μο Οι­χα­λί­ας σε τρο­χιά βι­ώ­σι­μης α­νά­πτυ­ξης και προ­ό­δου.\r\n\r\nΓια­τί Ξέ­ρου­με, Για­τί Θέ­λου­με, Για­τί Μπο­ρού­με.»\r\n\r\n

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.