Άμεση σύγκληση του Περιφερειακού για τα έργα ζητάει ο Βουδούρης

331

 \r\n\r\nΝα συγ­κα­λέ­σει ά­με­σα το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, πα­ρόν­των των προ­ϊ­στα­μέ­νων της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων της Πε­ρι­φέ­ρειας κα­λούν τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πέ­τρο Τα­τού­λη ο υ­πο­ψή­φιος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ο­δυσ­σέ­ας Βου­δού­ρης και ο Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σύμ­βου­λος Νί­κος Πα­τσα­ρί­νος .\r\n\r\nΣτη συ­νε­δρί­α­ση αυ­τή, ό­πως ση­μει­ώ­νουν σε α­να­κοί­νω­ση τους, θα α­πο­σα­φη­νι­σθεί η πο­ρεί­α των δη­μό­σι­ων έρ­γων στην Πε­λο­πόν­νη­σο, αλ­λά και η πο­ρεί­α και η εμ­πλο­κή σε αυ­τά,  των κα­τα­σκευ­α­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων που α­νή­κουν στην οι­κο­γέ­νεια του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πέ­τρου Τα­τού­λη.\r\n\r\nΗ α­να­κοί­νω­ση με­τα­ξύ άλ­λων α­να­φέ­ρει:\r\n\r\n«Κρί­σι­μα ε­ρω­τή­μα­τα ε­γεί­ρον­ται με κα­ται­γι­σμό δη­μο­σι­ευ­μά­των και δη­μο­σί­ων πα­ρεμ­βά­σε­ων πρώ­ην συ­νερ­γα­τών του πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου για τα έρ­γα και τις η­μέ­ρες του «συ­στή­μα­τος Τα­τού­λη», ει­δι­κό­τε­ρα στον νευ­ραλ­γι­κό το­μέ­α των δη­μό­σι­ων έρ­γων.  Έ­ναν το­μέ­α που ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης ε­πι­μέ­νει να δι­α­χει­ρί­ζε­ται αυ­στη­ρά προ­σω­πι­κά και πα­ρά­τυ­πα να μην πα­ρα­χω­ρεί την υ­πο­γρα­φή του στον αρ­μό­διο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη, α­πό τη στιγ­μή που στα έρ­γα εμ­πλέ­κον­ται συγ­γε­νι­κά του πρό­σω­πα πρώ­του βαθ­μού.\r\n\r\nΑ­κό­μη με­γα­λύ­τε­ρα ε­ρω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί , ω­στό­σο, η ξαφ­νι­κή «α­φω­νί­α» που χτύ­πη­σε την κα­τά τα άλ­λα λα­λί­στα­τη δι­οί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας.\r\n\r\nΠέ­ραν του μεί­ζο­νος η­θι­κού ζη­τή­μα­τος που προ­κύ­πτει α­πό την ε­ξαι­ρε­τι­κά « προ­νο­μι­ού­χα» συ­νερ­γα­σί­α της δι­οί­κη­σης της Πε­ρι­φέ­ρειας και του οι­κο­γε­νεια­κού «ο­μί­λου ε­πι­χει­ρή­σε­ων» Τα­τού­λη, α­να­κύ­πτουν και τρί­α βα­σι­κά ε­ρω­τή­μα­τα:\r\n\r\nΤί έ­χει πρά­ξει η κυ­βέρ­νη­ση α­πό τον πε­ρα­σμέ­νο Ο­κτώ­βριο, ο­πό­τε ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Θ. Πε­τρά­κος κα­τέ­θε­σε στους αρ­μό­διους υ­πουρ­γούς Ε­σω­τε­ρι­κών Γ. Μι­χε­λά­κη και Υ­πο­δο­μών και Δι­κτύ­ων Μ. Χρυ­σο­χο­ϊ­δη, ει­δι­κό φά­κε­λο για τα εν ε­ξε­λί­ξει έρ­γα στην Πε­λο­πόν­νη­σο;\r\n\r\nΠοι­α εί­ναι τα συμ­πε­ρά­σμα­τα των Οι­κο­νο­μι­κών ει­σαγ­γε­λέ­ων και του Γε­νι­κού Ε­πι­θε­ω­ρη­τή Δη­μό­σιας Δι­οί­κη­σης , που έ­χουν λά­βει πλή­θος στοι­χεί­ων για την πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, πριν α­πό έ­ξι μή­νες;\r\n\r\nΟ πρω­θυ­πουρ­γός Αν­τώ­νης Σα­μα­ράς, ο ο­ποί­ος πριν α­πό έ­να χρό­νο συ­ναν­τή­θη­κε με τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη κ. Π. Τα­τού­λη και (σύμ­φω­να με τις α­να­κοι­νώ­σεις που εκ­δό­θη­καν) συ­ζή­τη­σαν δι­ε­ξο­δι­κά την πο­ρεί­α των έρ­γων στην Πε­λο­πόν­νη­σο, γνω­ρί­ζει τα ζη­τή­μα­τα που έ­χουν α­να­κύ­ψει;\r\n\r\nΑν ού­τε αυ­τά τα ε­ρω­τή­μα­τα α­παν­τη­θούν, τό­τε εύ­λο­γα προ­κύ­πτει ό­τι η Πε­λο­πόν­νη­σος, ε­κτός α­πό προ­νο­μια­κό πε­δί­ο ε­φαρ­μο­γής των πιο α­κραί­ων νέ­ο-φι­λε­λεύ­θε­ρων πο­λι­τι­κών, πα­ράλ­λη­λα έ­χει κα­τα­στεί και Ει­δι­κή Ζώ­νη … συγ­κε­κρι­μέ­νων κα­τα­σκευ­α­στι­κών συμ­φε­ρόν­των!\r\n\r\nΕ­νό­ψει των ε­περ­χό­με­νων ε­κλο­γών και για να μην θί­γε­ται και βάλ­λε­ται ο θε­σμός της Πε­ρι­φε­ρεια­κής δι­οί­κη­σης, κα­λού­με τον κ. Τα­τού­λη, α­φού κα­τα­θέ­σει ό­λα τα στοι­χεί­α, να συγ­κα­λέ­σει ά­με­σα το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, πα­ρόν­των των προ­ϊ­στα­μέ­νων της Δι­εύ­θυν­σης Τε­χνι­κών Έρ­γων της Πε­ρι­φέ­ρειας.\r\n\r\nΣτη συ­νε­δρί­α­ση αυ­τή θα α­πο­σα­φη­νι­σθεί η πο­ρεί­α των δη­μό­σι­ων έρ­γων στην Πε­λο­πόν­νη­σο, αλ­λά και η πο­ρεί­α και η εμ­πλο­κή σε αυ­τά,  των κα­τα­σκευ­α­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων που α­νή­κουν στην οι­κο­γέ­νεια του Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πέ­τρου Τα­τού­λη.\r\n\r\nΗ δι­α­φά­νεια, ως  το βα­σι­κό­τε­ρο συ­στα­τι­κό στοι­χεί­ο της χρη­στής δι­οί­κη­σης και τη δη­μο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας, θα δώ­σει τη δυ­να­τό­τη­τα στους πο­λί­τες της Πε­λο­πον­νή­σου να δι­α­μορ­φώ­σουν μια ξε­κά­θα­ρη ά­πο­ψη, βά­σει της ο­ποί­ας θα α­πο­φα­σί­σουν στις ε­πό­με­νες ε­κλο­γές.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.